Navigácia II

Maturita 2018

Organizácia maturít

Informácie

 02.10.2017 | začiatok zberu údajov o maturantoch (centrálna databáza)

31.10.2017 | koniec zberu údajov o maturantoch (centrálna databáza)

07.02.2018 | ukončenie zmien v centrálnej databáze

07.02. - 12.03.2018 | prípravná fáza administrácie a EČ a PFIČ MS´18

 13.03.2018 | utorok SJL - EČ a PFIČ

riadny termín externej časti () a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ) pre školský rok 2017/2018. čas: 100´. - pozostáva zo 40 otázok s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou. PFIČ čas: 150´. PFIČ - výber jednej zo 4 tém s určenou žánrovou formou.

 14.03.2018 | streda | CUJ - EČ a PFIČ

riadny termín externej časti () a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ) pre úrovne B1/B2. Predmety zo skupiny CUJ v aktuálnom školskom roku sú: ANJ.  čas: 100´/120´. - pozostáva zo 36/46 otázok s výberom odpovede a 24/34 úloh s krátkou odpoveďou. PFIČ čas: 60´. PFIČ - 1 zadanie s určenou žánrovou formou.

 15.03.2018 | štvrtok |  MAT - EČ

riadny termín externej časti () pre školský rok 2017/2018. čas: 150´. - pozostáva z 10 úloh s výberom odpovede a 20 úloh s krátkou odpoveďou.

10.04. - 13.04.2018 - | utorok - piatok | náhradný termín EČ a PFIČ

Podmienky tie isté, ako v riadnom termíne. Náhradný termín sa vykonáva v jednej určenej škole v rámci trenčianskeho kraja.

 18.04.2018 -  PČOZ - týka sa SOŠ - TL

Praktickú časť odbornej zložky (PČOZ) vykonávajú žiaci SOŠ. Môže sa vykonávať formou: a) Praktickou realizáciou a predvedením komplexnej úlohy (výber z 15 tém). Čas na realizáciu tejto formy je 8 hod. - max. 33 hod. b) Obhajobou vlastného projektu. c) Realizáciou a obhajobou experimentu. d) Obhajobou úspešných súťažných prác. e) Predvedením umeleckého výkonu.

 18.05.2018 -  uzatvorenie koncoročnej klasifikácie maturantov

V rámci klasifikačnej porady maturitných tried bude uzatvorená klasifikácia maturantov. V tento deň budú známi študenti, ktroí nebudú "pripustení" k ÚMS.

21.05.-27.05.2018 -  akademický týždeň

Obdobie intenzívnej prípravy na UFIČ a TČOZ. Žiaci - maturanti sa pripravujú v domácom prostredí.

 28.05. - 29.05.2018 -  ÚFIČ a TČOZ (týka sa SOŠ - TL)

31.05.2018 -  Slávnostná rozlúčka s absolventmi školy + Odovzdávanie maturitných vysvedčení

04.09. - 07.09.2018opravný termín UFIČ a TČOZ (týka sa SOŠ - TL)

Týka sa žiakov, ktorí nekonali UFIČ a TČOZ v riadnom termíne (neboli pripustení k ÚMS z dôvodu neprospievania z predmetu (ov) pri koncoročnej klasifikácii) a žiakov ktorí boli v riadnom termíne neúspešní pri UFIČ a TČOZ.

Predmety maturitnej skúšky
 

Žiak gymnázia (GYM) a žiak strednej odbornej školy (SOŠ - TL)s vyučovacím jazykom slovenským koná MS zo štyroch predmetov:

1. Slovenský jazyk a literatúra (GYM) & (SOŠ - TL).

2. Povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov (GYM - úroveň B2) & (SOŠ - TL - úroveň B1 alebo B2).

3a. (GYMvoliteľný predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov, pričom hodinová dotácia z tohto predmetu počas štúdia gymnázia musí byť aspoň 6 hodín, v čom môžu byť zahrnuté aj semináre alebo cvičenia rovnakého zamerania.

3b. (SOŠ - TLteoretická časť odbornej zložky (TČOZ) - prierez odborných predmetov zaradených do študijného plánu žiaka.

4a. (GYM) ďalší voliteľný predmet – akýkoľvek predmet zo skupín predmetov, v ktorom sa žiak vzdelával a je uvedený v učebnom pláne školy (okrem výchovných vyučovacích predmetov). Výber predmetu nie je podmienený hodinovou dotáciou a úrovňou.

4b. (SOŠ - TL) Praktická časť odbornej zložky (PČOZ) – vykonávajú žiaci SOŠ. Môže sa vykonávať formou: a) Praktickou realizáciou a predvedením komplexnej úlohy (výber z 15 tém). Čas na realizáciu tejto formy je 8 hod. - max. 33 hod. b) Obhajobou vlastného projektu. c) Realizáciou a obhajobou experimentu. d) Obhajobou úspešných súťažných prác. e) Predvedením umeleckého výkonu.

Skupiny predmetov MS:

Skupina cudzích jazykov: anglický (ANJ), francúzsky (FRJ), nemecký (NEJ), ruský (RUJ), španielsky (ŠPJ), taliansky jazyk (TAJ).

Skupina prírodovedných predmetov: biológia (BIO), fyzika (FYZ), chémia (CHE), informatika (INF), matematika (MAT).

Skupina spoločenskovedných predmetov: dejepis (DEJ), geografia (GEG), náuka o spoločnosti (NOS), občianska náuka (OBN).

Skupina ostatných predmetov: dejiny umenia, deskriptívna geometria, ekológia, ekonomika, estetika, evanjelické náboženstvo a. v., chorvátsky jazyk, katolícke náboženstvo, kresťanská etika, latinčina, literárna tvorba, maďarský jazyk a literatúra, muzikál, poľský jazyk, praktická časť odbornej zložky, právo, psychológia, reformované náboženstvo, slovenský jazyk a slovenská literatúra, stretnutia s ľudovou kultúrou, športový manažment, teoretická časť odbornej zložky, ukrajinský jazyk a literatúra, základy športovej prípravy, umenie a kultúra, rómsky jazyk a literatúra, ďalší predmet z učebného plánu školského vzdelávacieho programu po schválení MŠVVaŠ SR.

Dobrovoľný predmet

Žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu školy, v ktorých sa vzdelával. Z dobrovoľného predmetu môže vykonať aj len jej časť (len externú časť alebo len internú časť – písomnú aj ústnu formu). V riadnom skúšobnom období môže žiak vykonať dobrovoľnú skúšku najviac z dvoch predmetov.

Na ÚFIČ/TČOZ MS si žiak z každého predmetu žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Maturitné zadania pripravuje príslušná predmetová komisia školy. Schvaľuje ich riaditeľ školy na základe odporučenia predsedu predmetovej komisie školy do 31. marca príslušného školského roka a následne aj predseda príslušnej predmetovej maturitnej komisie do 30. apríla školského roka. Minimálny počet zadaní v jednom predmete je 30/25 (SOŠ), pričom každé zadanie sa použije iba jedenkrát v danom dni. Zadania vychádzajú z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturanta z príslušného predmetu a ich obsah zohľadňuje aj predpísaný čas určený na trvanie skúšky a jej prípravu. Maturitné zadanie obsahuje dve alebo tri samostatné úlohy, ktoré sú podľa možností a charakteru predmetu z viacerých tematických okruhov. Maturitné zadania sa nezverejňujú!

Žiak má 20 minút na prípravu svojej odpovede (výnimkou je informatika a deskriptívna geometria, v ktorých je na prípravu určených 30 minút) a následne 20 minút na odpoveď. V nej prostredníctvom monológu alebo dialógom s členmi predmetovej maturitnej komisie žiak prezentuje svoje vedomosti a zručnosti. V jeden deň môže žiak vykonať ÚFIČ MS najviac z troch predmetov.

ÚFIČ MS zo všetkých predmetov žiak vykoná v priebehu najviac piatich pracovných dní.

ÚFIČ MS je verejná.

Žiak si na každú časť MS prinesie občiansky preukaz a vypne mobilný telefón.

Termíny

od 02.10.2017: Začiatok zberu údajov MS´18
31.10.2017: Koniec zberu údajov MS´18
07.02.2018: Ukončenie zmien v databáze
13.03.2018: SJL - EČ & PFIČ
14.03.2018: ANJ - EČ & PFIČ
15.03.2018: MAT - EČ
10.-13.04.2018: Náhradný termín EČ & PFIČ
18.04.2018: PČOZ
18.05.2018: Klasifikačná porada maturantov
21.-27.05.2018: Akademický týždeň
28.-29.05.2018: ÚFIČ & TČOZ
31.05.2018: Rozlúčka s absolventami
04.-07.09.2018: Opravný termín

Kým nezažiješ, nepochopíš!

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Bosca ako org. zl. Spojenej školy sv. Jána Bosca
    Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica
  • +421 42 4432383
    +421 42 2028923

Novinky