Navigácia II

Maturita 2018

Identifikačné údaje

Identifikačné údaje na odpoveďové hárky EČ a PFIČ MS

KÓD ŠKOLY

Gymnázium | 631003

SOŠ | 633023

hlavný identifikačný údaj školy

uvádza sa v testoch, odpoveďových hárkoch a tlačivách za školu

pod týmto kódom bude škola uvedená aj v celoštátnom hodnotení

 

KÓD ŽIAKA: [rodné číslo žiaka]

bude sa používať bez ďalších osobných údajov žiaka v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov

 

TRIEDA

do kolonky trieda sa vypisuje názov triedy tak, ako je uvedený v triednom katalógu (napr. 4. AG; Oktáva, 4. ATL)

 

SKRATKY pre jednotlivé časti maturitnej skúšky

MS - maturitná skúška

IČ MS - interná časť maturitnej skúšky

EČ MS - externá časť maturitnej skúšky

PFEČ MS - písomná forma externej časti maturitnej skúšky

PFIČ MS - písomná forma internej časti maturitnej skúšky

ÚFIČ MS - ústna forma internej časti maturitnej skúšky

PČOZ - praktická časť odbornej zložky

TČOZ - teoretická časť odbornej zložky

 

TEST

aby organizátori maturity vedeli, ktorý z testov EČ MS žiak písal, musí byť test vyznačený na príslušnom mieste v záhlaví odpoveďového hárka

na odpoveďovom hárku (ďalej OH) z matematiky je typ testu predtlačený

na OH z cudzích jazykov je potrebné doplniť značku jazyka, úroveň je predtlačená

na OH z vyučovacích jazykov sú pre identifikáciu testu vyčlenené štyri políčka

testy sú identifikované nasledovne:

                                                                 slovenský jazyk a literatúra – SJL
                                                                 anglický jazyk – AJ
  KÓD TESTU

každý test externej časti má svoj zvláštny 4- ciferný kód, ktorý je uvedený na prednej strane testu

kód testu musia žiaci nevyhnutne vypísať do odpoveďového hárka

 

KÓD SKUPINY

školský koordinátor pridelí každej skupine dvojciferný kód, ktorý je napísaný na zozname žiakov

tento zoznam má k dispozícii administrátor a tento kód napíše na tabuľu, aby ho žiaci mohli správne vyplniť do odpoveďových hárkov

 

DÁTUM

do OH treba vypísať iba deň a mesiac; rok je na OH predtlačený

dátum treba vypisovať nasledovne: 17. marec 2018

 

POHLAVIE

chlapci vyznačia krížik pod CH, dievčatá pod D

 

ZNÁMKA

pod známkou sa pre účely MATURITY 2018 rozumie známka z testovaného predmetu na polročnom vysvedčení v tomto školskom roku alebo na konci tretieho ročníka, septimy, ak žiak predmet v maturitnom ročníku nenavštevuje

ak predmet žiak neštuduje ako povinný alebo povinne voliteľný (seminár), nezaznačí žiadnu známku

známku žiaci vyznačia krížikom pod príslušné číslo

 

Kým nezažiješ, nepochopíš!

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Bosca ako org. zl. Spojenej školy sv. Jána Bosca
    Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica
  • +421 42 4432383
    +421 42 2028923

Novinky