Navigácia II

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školySpojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica
Adresa školyTrenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica
Telefón+421 42 4432383
E-mailgymnazium@ssnd.sk
WWW stránkassnd.edupage.org
ZriaďovateľRímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, J.Kalinčiaka 1, 011 36 Žilina

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Ľuboš Valt042/44323830917861122riaditel@ssnd.sk
ZRŠ pre org. zložky strednej školyIng. Monika Rosolová042/4432383 monika.rosolova@ssnd.sk
ZRŠ pre org. zložky MŠ a ZŠPaedDr. Miroslava Adamcová042/4432382 miroslava.adamcova@ssnd.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predseda (za zriaďovateľa)Dr. Mária Chlebanová 
zástupca zriaďovateľaIng. Milan Hort 
pedagogickí zamestnanciMgr. Jana Vaľkováza Gymnázium
 Mgr. Viera Holbováza ZŠ
 Bc. Milada Berdákováza MŠ - prísediaca
za zriaďovateľaMgr. Jozef Špalek 
 Mgr. Štefan Wallner 
ostatní zamestnanciMária Florianová 
zástupcovia rodičovPhDr. Stanislava Laschová 
 Emil Hujo 
 Martin Gažo 
zástupca študentovFrantišek Bartek 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
PK anglického jazykaMgr. Jana VaľkováANJ
PK cudzích jazykovMgr. Jana ValtováNEJ, FRJ, RUJ
PK spoločensko vedných predmetovMgr. Branislav JanigaDEJ, OBN, PSY, SPS
PK výchovných predmetovMgr. Eva HanuliakováVUM, VYV, HUV, THD, SEE, TSV, TEV
PK prírodovedných premetov 1Mgr. Monika ChlebanováBIO, FYZ, CHE, GEO
PK prírodovedných premetov 2RNDr. Jaroslava SlimákováINF, MAT
PK katolíckeho náboženstvaPaedDr. Mgr. Marcela DolovackáKNB
PK Slovenského jazyka a literatúryMgr. Eva KňažekováSJL, ZRB

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: spolu 213

Nižšie osemročné gymnázium: 58 študentov

Vyššie osemročné gymnázium: 110 študentov

Štvorročné gymnázium: 45 študentov

Počet tried: spolu 13

Nižšie osemročné gymnázium: 3 triedy

Vyššie osemročné gymnázium: 6 tried

Štvorročné gymnázium: 4 triedy

Priemerný počet studentov v 1 triede je 16,38.

Podrobný rozpis počtov žiakov v triedach:

TriedaPočet žiakov
príma22
sekunda16
tercia20
kvinta16
sexta19
septima A18
septima B17
oktáva A21
oktáva B19
I.A G11
II.A G10
III.A G14
IV.A G10

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 4.roč
prihlásení2733
nastúpili2210

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJDEUFILFRJFYZGEGHUVCHEINFKNBKAJLISMAT
príma1,862,242,29    21,33 1,671,14  2,1
sekunda1,51,691,5   1,191,2511,191,441  2,13
tercia1,922  2,382,152 2,41,91  2,7
kvinta2,3133  1,43,253,19 3,062,631,31  3,69
sexta1,112,422,26   2,321,89 2,161,631,32  2,68
septima A1,942,472,29   2,122,06 1,94 12,18 2,78
septima B2,312,182,31   2,062,56 2,06 12,19 3,19
oktáva A2,43   2,24      1,05 2,67 
oktáva B2,35  11,91,86     1 1,6 
I.A G2,642,822,82   3,363,18 2,912,271,45  3,55
II.A G2,22,52,5   2,72,6 2,31,51  3
III.A G2,52,432,5   2,212,57 2,79 1,52,21 3,21
IV.A G3  2,5       1,3   

TriedaNEJOBVPSYRAJRUJSCBSCFSCCSCMSEDSEGSENSJLSPSSpr
príma1,811,29          2,09 1
sekunda1,881,13          1,88 1
tercia1,671,3          1,8 1
kvinta3   3       2,5 1
sexta1,85   1,33       1,68 1
septima A2,251,53  2       2,33 1
septima B2,31,69  1,67       2,12 1
oktáva A1,56 3,331,952,752,6311,53,252,672,62,52,522,111
oktáva B2,8 21,912,4 2,831,752,672,52,41,41
I.A G    1,73       1,91 1
II.A G2,2           2,5 1
III.A G2,51,79  1,75       2,57 1,14
IV.A G2,332,92,752,422,672,33343,673 2,92,751

TriedaTHDTSVUKLVUMVYVZRB
príma 1  1,291,29
sekunda11,07  1 
tercia11,05 1,25  
kvinta 1,331,75   
sexta 1,171,21   
septima A 1,131,12   
septima B 1,271,13   
oktáva A 1    
oktáva B 1    
I.A G 11,55  1
II.A G 11,4   
III.A G 1,141,21   
IV.A G 1    

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
príma2297501000
sekunda1687100000
tercia20410600000
kvinta16021400000
sexta1975700000
septima A1844901000
septima B1735801000
oktáva A21461100000
oktáva B1958600000
I.A G1102900000
II.A G1013600000
III.A G1415710010
IV.A G1004600000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
príma22110952,81110952,8100,00
sekunda16128880,50128880,5000,00
tercia20166183,05166183,0500,00
kvinta161878117,381858116,13201,25
sexta192062113,362040112,18221,18
septima A182268129,912210126,68583,23
septima B17123975,36123975,3600,00
oktáva A212190104,292186104,1040,19
oktáva B192839149,422839149,4200,00
I.A G111855168,641854168,5510,09
II.A G101609160,901591159,10181,80
III.A G142571183,642515179,64564,00
IV.A G101170117,001170117,0000,00

Výsledky externých meraní

Gymnázium nemalo externé merania typu Monitor/Testovani 9.

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)PFEČ priemerPFEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazyk 1(0/1)           
Anglický jazykB249(19/30)57,88%4768,62%471913122 1,9346
Biológia 20(3/17)    7733 2,1020
Dejepis 11(3/8)    7121 1,7311
Dejiny umenia 2(1/1)    11   1,502
Francúzsky jazykB11(0/1)           
Fyzika 6(1/5)    111  2,003
Geografia 13(9/4)    3253 2,6213
Chémia 11(2/9)    64   1,4010
Informatika 4(4/0)    1 21 2,754
Matematika 8(6/2)45,41%8  2222 2,508
Náuka o spoločnosti 14(5/9)    824  1,7114
Občianska náuka 3(1/2)     12  2,673
Psychológia 12(3/9)    4431 2,0812
Ruský jazykB12(0/2)    2    1,002
Slovenský jazyk a literatúra 50(19/31)68,97%5068,76%50239153 1,9650

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

Na gymnáziu sa nekoná praktická časť maturitnej skúšky

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Školský vzdelávací program vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu a má názov: "Múdrosť, mravnosť, láska."

Základným pedagogickým princípom, ktorý vychádza z cieľov nižšieho sekundárneho vzdelávania ISCED 2 a vyššieho sekundárneho vzdelávania ISCED 3A je viesť žiakov k získavaniu vedomostí a zručností potrebných pre život a ich ďalšie vzdelávanie, tak aby boli flexibilní a kreatívni a v živote sa mohli uplatniť. Chceme ich vychovávať v duchu Evanjelia k svätosti a múdrosti.


TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranieŠVP
príma7902 J gymnázium ISCED2
sekunda7902 5 gymnázium ISCED2
tercia7902 5 gymnázium ISCED2
kvinta7902 5 gymnázium ISCED2
sexta7902 5 gymnázium ISCED2
septima A7902 5 gymnázium ISCED2
septima B7902 5 gymnázium ISCED2
oktáva A7902 5 gymnáziumcudzie jazyky 
oktáva B7902 5 gymnáziumcudzie jazyky 
I.A G7902 J gymnázium ISCED3
II.A G7902 5 gymnázium ISCED3
III.A G7902 5 gymnázium ISCED3
IV.A G7902 5 gymnázium ISCED3

Nepovinné predmety

Na škole sa podľa štátneho vzdelávacieho programu nevyučujú nepovinné predmety.

Rozširujúce hodiny

Na základe školského vzdelávaceiho programu sú disponibilné hodiny využité na rozširujúce hodiny následovne:

TriedaPredmetPočet hodín v týždni
príma, I.A GZáklady rétoriky1
oktáva A, oktáva B, IV.A GSeminár a cvičenia z matematiky5
oktáva A, oktáva B, IV.A GSeminár a cvičenia z chémie5
oktáva A, oktáva B, IV.A GSpoločenskovedný seminár5
oktáva A, oktáva B, IV.A GSeminár z dejepisu4
oktáva A, oktáva B, IV.A GSeminár z geografie4
oktáva A, oktáva B, IV.A GSeminár z informatiky4
oktáva A, oktáva B, IV.A GSeminár a cvičenia z fyziky5
oktáva A, oktáva B, IV.A GDejiny umenia2
oktáva A, oktáva B, IV.A GPsychológia4
oktáva A, oktáva B, IV.A GRozšírený anglický jazyk4
septima, III. A GKonverzácia v ANJ2

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP224
Znížený úväzok10
ZPS00
Na dohodu20

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početkvalifikovanýchnekvalifikovanýchspolu
učiteľov25025

Predmety vyučované nekvalifikovane

Z organizačných dôvodov prerozdeľovania úväzkov pedagogickým prcovníkom sú v niektorých prípadoch vyučovacie predmety zastrešené vyučujúcimi, ktorí sú kvalifikovaní na iné predmety.

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
príma, sekundageografia2
príma, sekundahudobná výchova1
prímaobčianska náuka1

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Pedagogickí pracovníci využívajú možnosti ponúkané kontinuálnym vzdelávaním a pracujú na zvyšovani svojej kvalifikácie. Z 22 kmeňových pedagogických pracovníkov má 18 pracovníkov (t.j. cca 82%) absolvovanú 1. alebo 2. kvalifikačnú skúšku.


Vzdelávanie k 30.6.2013počet učiteľov
Počet učiteľov s 1. kvalifikačná skúškou13
Počet učiteľov s 2. kvalifikačná skúškou5
Počet učiteľov so získanými min. 30 kreditmi z kontinuálneho vzdelávania1
Počet učiteľov so získanými min. 60 kreditmi z kontinuálneho vzdelávania9
Počet učiteľov s ukončeným adaptačným vzdelávaním1

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku, Dubnica nad Váhom

Barbora Václavová, sexta - kat 2A SŠ - 1. miesto (zodpov. Mgr. Schönová P.)

Alisa Loginová, oktáva kat 2B SŠ - 2. miesto /zodpov. Mgr. Hájková/

Zuzana Tináková, sekunda kat 1B SŠ - 3. miesto /zodpov. Mgr. Vaľková/

Celoslovenská súťaž „Nenápadní hrdinovia,“ Bratislava

Jamborová Veronika, Sedláková Terézia, sexta - 1. miesto /zodpov. Mgr. Kňažeková/

Slotíková Natália, Habšudová Veronika, septima A - 2. miesto/zodpov. Mgr. Kňažeková /

Celodiecézna súťaž „poznávame patrónov Žilinskej diecézy sv. Cyrila a Metoda,“ Žilina

Celá trieda II.AG - 1. miesto zodpov. Mgr. Kňažeková/

Regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína

Silvia Grišlová, sexta - 2. miesto /zodpov. Mgr. Schönová M./

Celoslovenská súťaž „ Finančný kompas,“ internet

Katarína Košíková, oktáva A - postup do 2. Kola /zodpov. Mgr. Janiga/

Krajské kolo olympiády ľudských práv, Dubnica nad Váhom

Laura Mangunda, oktáva B - úspešný riešiteľ

Okresné kolo Dejepisnej olympiády, Dubnica nad Váhom

Martin Galko, Samuel Gabaj, príma - bez umiestnenia /zodpov. Mgr. Janiga/

Obvodné kolo Biologickej olympiády, CVČ Dubnica nad Váhom

Terézia Vaľková, sekunda - 2. miesto /zodpov. Mgr. Gabrižová/

Obvodné kolo SOČ

Nikola Štrbáková, septima A - 3. miesto /zodpov. Mgr. Gabrižová/

Obvodné kolo vo volejbale - chlapci, Dubnica nad Váhom

Výber žiakov gymnázia - 3. miesto /zodpov. PaedDr. Sľúková/

Obvodné kolo v stolnom tenise - dievčatá, Dom športu Nová Dubnica

Výber žiakov gymnázia - 2. miesto /zodpov. Mgr. Machciníková/

Obvodné kolo v stolnom tenise - chlapci, Dom športu Nová Dubnica

Výber žiakov gymnázia - 3. miesto /zodpov. Mgr. Machciníková/

Obvodné kolo vo florbale - dievčatá, Nová Dubnica Spoj škola sv. J. Bosca

Výber žiakov gymnázia - 3. miesto /zodpov. Mgr. Hanuliaková/

Majstrovstvá Slovenska v atletike, Banská Bystrica

Peter Mičian, Jana Beláňová, oktáva A, sexta - 1. miesto /zodpov. PaedDr. Sľúková/

Okresné kolo Matematickej olympiády, Ilava

Petra Petláková kat. MO8SŠ, sekunda - 3. miesto /zodpov. Mgr. Danišová/

Okresné kolo Pytagoriády, Dubnica nad Váhom

Roman Kusý, kat.P8SŠ, sekunda - 3. miesto /zodpov. Mgr. Danišová/

Slovenské kolo súťaže v informatike iBOBOR, online

Roman Kusý, tercia - 1. miesto /zodpov. Ing. Holá/

Školské kolo biblickej olympiády, Nová Dubnica

František Bartek, Paula Sedláková, Veronika Jamborová septima B, sexta,(kat SŠ) - postup do obv. kola /zodpov. PaedDr. Dolovacká

Terázia Vaľková, Mária rendeková, Alexandra Bačíková, sekunda(kat.ZŠ) - postup do obv. kola /zodpov. PaedDr. Dolovacká

Obvodné kolo biblickej olympiády, Nová Dubnica

Terázia Vaľková, Mária rendeková, Alexandra Bačíková, sekunda(kat.ZŠ) - 4. miesto /zodpov. PaedDr. Dolovacká

Obvodné kolo biblickej olympiády, Považská Bystrica

František Bartek, Paula Sedláková, Veronika Jamborová septima B, sexta,(kat SŠ) - 1. miesto/zodpov. PaedDr. Dolovacká

Miestne kolo saleziánskej súťaže BOSS

Vybratí študenti gymnázia - víťazi v poznatkoch o živote patróna školy sv. Jána Bosca

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Pravidelnou organizáciou aktivít sa škola prezentuje, dostáva sa do povedomia a celkovo zvyšuje imidž školy. Aktivity sú vyberané a pripravované tak, aby boli pre študentov hodnotné - či už po vzdelávacej alebo po výchovnej stránke. Nie je naším cieľom len prvoplánové získavanie "bodových" umiestnení na hodnotených súťažiach, ale našim záujmom je umožniť študentom realizovať sa v aktivitách, ktoré z nich tvoria kvalitnú kresťanskú inteligenciu. Každú akciu sa snažíme zverejňovať na nástenkách školy a na webovej stránke školy. V školskom roku 2012/2013 sme usporiadali na Gymnáziu sv. Jána Bosca tieto aktivity a akcie:

• Slávnostné otvorenie školského roka - spoločná sv. omša v kostole sv.Jozefa Robotníka v Novej Dubnici

• Beseda s Nenápadným hrdinom vdp. Jozefom Sliepkom (septima A)

• Akadémie pri príležistosti príchodu Relikvie sv. Jána Bosca v Novej Dubnici

• Púť do Ríma: odmena pre študentov a pedagógov realizujúcich projekt o Sv. Cyrilovi a Metodovi

• Modlitby za maturantov a školu priebežne s triednymi kolektívmi, pedagógmi cez rozhlas a v školskej kaplnke

• Duchovné cvičenia pre pedagógov na konci šk. roka

• Metodický deň učiteľov cirkevných škôl Žilinskej diecézy v Žiline: 3.4.2013

• Slávenie pôstu v škole:- nástenky,- krížové cesty jednotlivých tried,- deviatnik na 1. stupni ZŠ,- príprava na prijatie sv. zmierenia;

• Slávenie prikázaných sviatkov

• Svätá omša každú stredu a v prvý piatok v mesiaci

• Deň otvorených dverí: 12.2.2013

• Oslava sviatku patróna školy sv. Jána Bosca: 31.1.2013

• Novoročná posviacka tried

• Slávenie adventu v škole

• rorátne sv. omše pre žiakov a pre pedagógov (3.12.2012),

• adventná výzdoba v triedach, na chodbe a v školskej kaplnke,

• adventná súťaž,

• oslava sviatku sv. Mikuláša,

• Noc čítania Biblie: piatok v 1. decembrovom týždni,

• modlitba deviatnika pre Vianocami na 1. stupni ZŠ,

• vianočný program s tematikou narodenia Pána Ježiša na 1.stupni ZŠ,

• koledovanie v škole a v inštitúciách a firmách v meste Nová Dubnica,

• dokumentárny film o Betleheme a Poli pastierov: 20.12.2012;

• tradičný fašiangový ples

• študentský ples

• rozlúčka s maturantmi

• maturantský ples

• tri besedy o povolaní k zasvätenému životu s Mgr. Františkom Mikulášom: 30.11.2012

• Pravidelné vysluhovanie sviatostí v škole:-sv. zmierenia,

• sv. omše: v stredy a na prvé piatky v mesiaci:

• liturgická asistencia: 1. polrok - triedy ZŠ

2. polrok - triedy GYM

• diecézna putovná výstava k 1150. výročiu príchodu svätých CaM inštalovaná v našej škole

• Stužkové slávnosti IV.A, oktávy A, B

• lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Tále

• súťaž družstiev na obvodnej úrovni v oblasti civilnej ochrany / záchranárstve

• účasť na atletickom mítingu o pohár primátora mesta Nová Dubnica

• účast na World Challenge Day v rámci mesta Nová Dubnica

• účasť na olympiáde cirkevných škôl v Dubnici nad Váhom

• Pravidelné metodické popoludnia so školským dekanom Dušanom Mončekom pre učiteľov KNB v Považskej Bystrici

• V rámci dňa otvorených dverí na našej škole sme pripravili prezentáciu vyučovania anglického jazyka, pričom sme predstavili všetky používané učebnice, doplnkové materiály, PC s výukovými programami, ukážky projektových prác.

• Študentská vedecká konferencia pri príležitosti týždňa vedy a techniky

• Seminára - Biológia včera, dnes a zajtra, Katolícka univerzita v Ružomberku

• celoškolské kolo stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)

• účasť na súťaži "Trenčiansky robotický deň"

• Exkurzia do spoločností SHELL, EVPÚ

• celoškolské kolo súťaže "Hviezdosalavov kubín"

• Zapojili sme sa výtvarnými a literrármmi prácami do celoslovenského projektu "Európa v škole"

• Absolvovali sme cyklopúť po stopách sv.Cyrila a Metoda na slovensku a na Morave

• Naši študnti sa podieľali na akcii saleziánov "72 hodín dobrovoľníckj činnosti"

• Návšteva anglického divadelného predstavenia Guliverove cesty v Žiline

• Návšteva anglicko-slovenského divadelného predstavenia Peter Black a Červená čiapočka

• Poznávací zájazd do Paríža a Londýna

• Olympiáda v anglickom jazyku

• exkurzia do predvianočnej Viedne

• výmenný jazykového pobytu v ruskej Dubne organizovaný v spolupráci s mestom Nová Dubnica.Tento pobyt bol pre študentov úžasnou motiváciou pre ďalšiu výuku ruského jazyka.

• Cesta do Štrasburgu pre účastníkov projektu "Nenápadní hrdinovai"

• stretnutie mládeže v Salzburgu.Pestrý program zaručil bohatý duchovný zážitok a skvelú motiváciu pre ďalšie štúdium nemeckého jazyka.

• vzdelávanie študentov v oblasti finančnej gramotnosti (3 pokračovania kurzu Nadácie Partners)

Okrem propagácie navonok slúžia tieto aktivity okrem vzdelávania aj k vytváraniu a upevňovania spoločenstva medzi študentmi a k budovaniu ich loajality ku svojej škole, čo je dôležitým predpokladom šírenia jej dobrého mena.

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená:

A) Dlhodobé

• Projekt modernizácie vzdelávania pre pedagógov chémie, fyziky a slovenského jazyka

• Infovek

B) Krátkodobé

• Cyklopúť Velehrad - Mgr. Eva Kňažeková so študentami 2. A a septimy v rámci projektu Po stopách Cyrila a Metoda.

• Projekt Finančná gramotnosť 6 lekcií. - septima, 3. A

• Výstava sv. Cyril a Metod

• Projekt - Ľudské práva - 7. A

• Výstava k 25. výročiu Sviečkovej manifestácie

C) Škola vypracovala projekty

• Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (z fondov EÚ) z operačného programu Vzdelávanie, opatrenie Premena tradičnej školy na modernú

• Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja - fond miniprojektov "Spoločne bez hraníc" ako partner pre žiadateľa v Českej republike (Stojanové gymnázium, Velehrad)

• Žiadosť o finančný príspevok z Nadácie Jednota COOP - Jednota pre školákov na dobudovanie prvkov športového areálu

• Žiadosť o pridelenie financií na riešenie haarijného stavu podlahy telocvične na Ministerstvo školstva SR

• Škola získala finančné prostriedky od spoločnosti PMI international, z ktorých bola realizovaná výmena okien za plastové v učebniach na severnej strane budovy gymnázia a zateplenie severovýchodnej steny na tejto budove a budove ZŠ

• Škola získala finančné prostriedky od Nadácie Slovenskej sporiteľne za účasť našich študentov v súťaži týkajúcej sa finančnej gramotnosti, z ktorých bola realizovaná realizovaná výmena 2 okien za plastové v učebni cudzích jazykov (po dohode s ocenenou študentkou)

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2012/2013 boli na Gymnáziu sv. Jána Bosca v Novej Dubnici zrealizované 2 inšpekčné kontroly, obidve sa týkali priebehu maturitnej skúšky.

Prvá bola vykonaná dňa 14. 3. 2013 na predmet matematika so záverom: "Pripravenosť školy na realizáciu EČMS z matematiky, priebeh a organizácia administrácie testov EČMS z matematiky boli v súlade so stanovenými pokynmi. Predsedníčky ŠMK a PMK dohliadali na regulárny priebeh testovania spolu aj so školskou koordinátorkou plnili zodpovedne určené úlohy, ich činnosť bola efektívna. Pri realizácii EČMS sa nevyskytli žiadne rušivé momenty, ani iné nedostatky spôsobené školou".

Druhá bola vvykonaná dňa 23. 5. 2013 na predmet matematika so závermi: "Štátna školská inšpekcia zistila, že v kontrolovanom subjekte boli splnené podmienky a termíny na vymenovanie predsedníčky ŠMK, predsedov PMK a skúšajúcich. Maturitné zadania jednotlivých predmetov boli vopred vypracované v požadovanom rozsahu a schválené. Výsledky klasifikácie externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky boli žiakom oznámené v stanovenom termíne. Škola bola na ústnu formu internej časti maturitnej skúšky pripravená podľa platných predpisov.

Priebeh a organizácia ÚFIČ MS z matematiky boli v súlade s platnými predpismi. V kontrolovanej PMK bol podľa vypracovaného harmonogramu dodržaný počet skúšaných žiakov a čas potrebný na ich prípravu a odpoveď. Hodnotenie a klasifikácia odpovedí žiakov členmi PMK boli objektívne, predsedníčka ŠMK a predsedníčka PMK matematiky si plnili povinnosti efektívne a zodpovedne."

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Spojená škola sv Jána Bosca v Novej Dubnici sídlila v školskom roku 2012/2013 v štyroch budovách a to následovne :

budova ZŠ, budova Gymnázia, budova skôlky, budova školskej jedálne.

Gymnázium má 19 učební, z toho specializovaných 5 (učebňa cudzích jazykov, učebňa prírodovedných premetov, multimediálna učebňa, dve učebne informatiky) + kaplnka situovaná v priestoroch ZŠ a spoločnou telocvičňou. Jedáleň je plne vybavená a slúži na stravovanie žiakov všetkých zložiek školy a ich zamestnancov. V priestoroch šatní je situovaný školský bufet, ktorý prevádzkuje externý prevádzkovateľ.

Škola z dôvodu nedostatku financií prideľovaných z rozpočtu využíva na nákup učebných pomôcok najmä zdroje z darov (zo ZRŠ a z 2%). Učebnými pomôckami je zabezpečená priemerne. Napriek nedostatku financií z rozpočtu bolo zrealizované:

- vybavenie multimediálnej učebne novým nábitkom (dar od spoločnosti SLSP)

- rozšírenie pokrytia WIFi signálom na celej škole, čo je veľkou prednosťou školy v danom regióne. WiFi sieť je prístupná všetkým študentom a zamestnancom školy. Aktívne sa využíva na vyučovaní i v záujmovej činnosti študentov.

Odborné učebne sú vybavené interatívnymi tabuľami s dataprojektormi. Učitelia pracujú s notebookmi, kroté získali v projektoch EU - Modernizácia vzdelávacieho precesu.

Vymenením časti starých okien za nové plastové okná a čiastočným zateplením severnej strany budovy sa znížila energetická náročnosť školy.

Škola v budúcom šk roku plánuje zrekonštruovať telocvičňu - výmena palubovky a vymaľovanie. Taktiež sa plánuje vymaľovať celá škola a zakúpiť dataprojektory do viacerých učební.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

Je podrobne spracované v Správe o hospodárení za rok 2012, ktoré tvorí prílohu č.1. k tejto správe

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov (rok 2012)

Príspevok - kredity ZŠ + G 10 117,00 €

Príspevok - cirkevné gymnázium (zo štátneho rozpočtu) 325 727,00 €

Príspevok - maturity 2022,00 €

2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

3. Vzdelávacie poukazy - gymnázium 222 ks

Finančné prostriedky boli použité na výplatu odmien pre vedúcich krúžkov, odvody do poisťovní a súvisiacich služieb s poskytovaním krúžkov v zmysle prijatej internej smernice.

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

Príspevok od ZRŠ 6165, 63 €

Tieto prostriedky sa využívajú na kúpu predmetov slúžiacich na oceňovanie v súťažiach, výlety, lyžiarsky výcvik, školské časopisy, hradenie cestovného žiakom na súťažiach...

Dar z Nadácie SLSP 2000,- EUR

Prostriedky boli použité na výmenu okien v jazykovej učebni

Dar od spoločnosti PMI Internatonal 10 320,- EUR

Prostriedky boli použité na výmenu okien a zateplenie stien na severnej strane budovy

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných prepisov

Pri škole pracuje Občianske združenie Rodičov pri Gymnáziu sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, prostredníctvom ktorého škola získava 2% z daní. Z týchto peňazí bola čiastočne zmodernizovaná WIFI sieť a počítačov učebňa.

Komentár :

Cirkevná spojená škola spája tieto zložky : materská škola, školský klub detí, základná škola a gymnázium.

*cez Nová Dubnica. Základná škola a gymnázium je financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa.

Pri hospodárení s finančnými prostriedkami sme sa zamerali na maximálnu úsporu spotreby energie, spotrebu materiálu a služieb. Realizovali sa len najnutnejšie nákupy a objednávali sa len nevyhnutné služby zabezpečujúce bezpečnú prevádzku školy.

Počet vydaných jedál pre stravníkov gymnázia nad 15 rokov predstavoval 13 080 obedov. Podľa fakturácie školskej jedno jedlo stojí 1,12€

Je nevyhnutné pripomenúť, že cirkevná spojená škola nesídli v jednej budove a musí obhospodarovať niekoľko budov, čím sa znásobujú sa prevádzkové náklady, sú nevyhnutné tri pevné telefónne linky, pripojenia na internet. Znásobujú sa tiež náklady na údržbársky materiál v jednotlivých budovách, čistiace potreby, opravy, energie, nájomné. Každá z budov musí mať svoju kopírku a počítačovú učebňu.

Náklady na energie sú taktiež veľkou záťažou pre rozpočet školy. Sídlime v budovách, ktoré nie sú zateplené. Okná a telocvičňa sú v havarijnom stave. Dochádza k veľkému úniku energie, čo je cítiť hlavne v zime. Snažíme sa o najnutnejšie opravy, ktoré sú nevyhnutné, na ochranu zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy. Požiadali sme prostredníctvom zriaďovateľa Ministerstvo školstva SR o pridelenie finančných prostriedkov na riešenie havarijného stavu.

Nakoľko sa v roku 2011 naplno rozbehlo kontinuálne vzdelávanie, chceli sme maximálne prispieť k tomu, aby čo najviac učiteľov získalo kredity a bol im priznaný kreditový príplatok, preto v šk. roku 2012/2013 na našej škole prebehlo kontinuálne vzdelávanie, kde sa učitelia naučili ako využívať interaktívnu tabuľu vo vyučovaní.

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele a marketingové prostredie

Vzhľadom k tomu, že škola ponúka vyučovanie klasickým spôsobom, teda nie v blokoch, je nevyhnutné, aby sa oveľa viac, ako štátne školy zaujímala o mikroprostredie i makroprostredie.

Riadiaca práca a marketingová práca je dennou záležitosťou, ktorú vlastne vykonávajú všetci zamestnanci školy - či už pedagogickí , ale aj nepedagogickí. Nakoľko konkurenčný boj medzi jednotlivými školami je veľmi vysoký, je nutné vynakladať veľa úsilia na šírenie dobrého mena školy a vylepšovania image organizácie.

Nakoľko škola má charakter rodinného typu, veľký dôraz na kladie na osobný prístup každého zamestnanca ku žiakovi, či rodičovi. Všetci si musia uvedomiť a uvedomujú si, že rodičia pošlú dieťa do školy, aby získalo dostatočné množstvo vedomostí, ale hlavne, aby bolo pripravené duchovne a aj osobnostne na ďalší život.

Ciele stanovené v Koncepcii rozvoja

Ciele školy sú jasne stanovené v Koncepcii rozvoja školy do roku 2016, ktorú predložil riaditeľ školy zriaďovateľovi v roku 2011.

Návrh strategických cieľov a úloh na roky 2011 - 2016 ( vybrané z Koncepcie rozvoja Spojenej školy sv. Jána Bosca)

I. Hlavným cieľom na obdobie rokov 2011-2016 je rozvoj a budovanie kvality všetkých organizačných zložiek Spojenej školy v duchovnej a edukačnej oblasti.

II. Tvoriť a budovať kultúrnu školu v duchu Evanjelia.

III. Aktívna spolupráca s rodičmi - výlučným právom a povinnosťou rodičov, podľa Zákona o rodine čl. 14 a Dohovoru o právach dieťaťa čl. 18, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach je starostlivosť o všestranný vývoj svojho dieťaťa, slobodné rozhodnutie zabezpečiť náboženskú a morálnu výchovu svojich detí podľa vlastného presvedčenia.

IV. Väčšiu pozornosť venovať mimoškolským aktivitám žiakov.

V. Aktívna spolupráca s farnosťou v Novej Dubnici a ostatnými farnosťami v Ilavskom dekanáte.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

SWOT analýza školy

Silné stránky

A) Vyučovanie klasickým spôsobom, teda nie blokovo

B) Výchova a vzdelávanie od detského veku až po maturitu

C) Rodinný typ školy

D) Zapájanie sa do rôznych projektov

Slabé stránky

A) Rozdelenie školy do 4 budov a veľký areál školy

B) Nedostatočné financovanie cirkevnej školy

C) Vysoké prevádzkové náklady

Príležitosti

A) Získanie budovy školy a areálu do vlastníctva školy

B) Získanie finančných zdrojov z Eurofondov a zo zahraničia

C) Povolenie zriadenia Strednej odbornej školy - technického lýcea

Hrozby

A) Nedostatočné financovanie alternatívneho školstva

B) Pokles demografickej krivky obyvateľstva

C) Vysoký počet končiacich maturantov (v paralelných triedach)

D) Zlý technický stav budov školy

E) Umiestnenie budovy gymnázia v oblasti, kde sú blízke gymnáziá: jedno v Dubnici nad Váhom, v Trenčíne 4 gymnáziá, v Trenčianskych Tepliciach jedno gymnázium

F) Nedostatočný počet žiakov v triedach štvorročného štúdia

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Na základe prieskumu uskutočneného v končiacich triedach Oktáva A, Oktáva B, IV.AG šk roka 2012/2013 osemročnej a štvorročnej formy štúdia Gymnázia sv. Jána Bosca v Novej Dubnici vyplýva, že z celkového počtu končiacich študentov 51 a 178 potvrdených prihlášok na VŠ vyplýva, že umiestnenie absolventov Gymnázia sv. Jána Bosca v Novej Dubnici po skončení štúdia bolo nalsedovné:

STU Bratislava - 16

UK Bratislava - 4

EU Bratislava - 1

VŠ medzinár. vzťahy Bratislava - 1

Konzervatórium Bratislava - 1

VUT Brno - 2

Mendelejevova univerzita Brno - 2

Masarykova univerzita Brno - 1

VŠ obch. a hotel. Brno - 1

TU Trnava práva - 3

UcaM fyzioterapia a balneológia Trnava - 2

UKF jazyky Nitra - 4

UAD Trenčín - 3

CITY u. Trenčín - 1

UP filozofia Olomouc - 1

Karlova univerzita lekárska fakulta - 1

KU žurnalistika Ružomberok - 1

Práca a štúdium V. Británia - 1

Nastúpili do práce - 4

Neposkytli spätnú väzbu - 8

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Pravidlá prevádzky, vnútorného režimu školy a pravidlá na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov boli v zmysle predpisov, školského poriadku, metodiky hodnotenia a klasifikácie dodržiavané.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
atletika H552Mgr. Eva Hanuliaková
atletika S101PaedDr. Slavomíra Sľúková
geografický*101Mgr. Jarmila Gabrižová
hudobno-dramatický91Mgr. Mariana Schönová
internetový*521Ing. Zuzana Winklerová
debatný41Mgr. Ľuboš Valt
literatúra vo filme*131Mgr. Eva Kňažeková
pykomat41Mgr. Edita Danišová
biblicko- rozhlasový*161PaedDr. Mgr. Marcela Dolovacká
skrášľovania*91Mgr. Jarmila Gabrižová
výtvarno-žurnalistický71Mgr. Petra Schönová
zdravý životný štýl181RNDr. Jaroslava Slimáková
popoludnie s nemčinou101Mgr. Jama Valtová
myslím ekonomicky51Ing. Zuzana Winklerová

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi

Škola sa snaží intenzívne spolupracovala s rodičmi v oblasti výchovy a vzdelávania aj v šk. roku 2012/2013. Spolupracovali sme v oblasti formálnej i neformálnej.

Formálna spolupráca:

- úvodná informatívna schôdza, plenárna schôzda, triedne schôdzky,

- poradenská činnosť - pedagogická,

- oslavy, výlety, stužkové slávnosti, športové podujatia, tradičný fašiangový ples

- nástenky, informačné tabule, komunikácia cez www a cez hromadné e-maily

- písomné odkazy, oznamy,

- hodnotiace správy,

Neformálna spolupráca:

- oznamy,

- telefonický rozhovor, osobná komunikácia e-mailom,

- stretnutia rodičov a učiteľov.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Vo vzťahu školy vzhľadom k žiakom sa snažíme dať im prostredníctvom výchovy v cirkevnej škole základ do života v duchu kresťanskej výchovy, rozvíjať ich samostatnosť s ohľadom na individuálne zvláštnosti, učiť ich nachádzať svoje pozitívne vlastnosti a rozvíjať ich.

Naša škola spolupracuje v oblasti výchovy a vzdelávania s rôznymi inštitúciami v našom meste:

• s Mestkým úradom v Novej Dubnici (pri návšteve divadelných predstavení, oceňovaní žiakov a pedagógov, aktívna a úspešná účasť na vianočných trhoch, hranie "Mikuláša" v miestnom Domove dôchodcov...),

• s Centrom pedagogicko-psychlogického poradenstva a prevencie - využíva poradenské služby pri riešení výchovných, vzdelávacích a osobnostných ťažkostí detí a žiakov,

• s knižnicou vo Novej Dubnici - s cieľom vzbudzovať u žiakov záujem o knihy a položiť základy hľadania zábavy i poučenia,

• s bratmi Saleziánmi z farnosti v Novej Dubnici - duchovné vedenie školy pod správou Saleziánov

• škola umožňuje pedagogickú prax študentom vysokých škôl podľa vzájomnej dohody

• Počas roka pri priležitosti vyhlásenia zbierok Deň narcisov, Biela pastelka, Úsmev ako dar sa gymnazisti podielajú na získavaní potrebných financií pre potreby týchto organizácií.

• študenti gymnázia v spolupráci s mestom Nová Dubnica a vďaka ich finančnému a organizačnému zabezpečeniu vycestovali na týždňový pobyt do rodín v meste DUBNA

• škola vstúpila do kooperačného vzťahu s Katolíckou univerzitou v Ružomberku a s Masarykovou univerzitou v Brne

Záver

V uplynulom školskom roku sme veľkú pozornosť venovali získaniu povolenia pre vznik SOŠ - technickému lýceu, ďalšiemu vzdelávaniu pedagogických zamestnancov našej školy v rôznych formách kontinuálneho vzdelávania .

Náš školský vzdelávací program „Múdrosť, mravnosť, láska“ v organizačnej zložke Gymnázium bol naplnený a stanovené ciele boli splnené.

Vypracoval: Mgr. Ľuboš Valt

V Novej Dubnici, 19. augusta 2013

Kým nezažiješ, nepochopíš!

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Bosca ako org. zl. Spojenej školy sv. Jána Bosca
    Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica
  • +421 42 4432383
    +421 42 2028923

Novinky