Navigácia II

Profil školy História školy Textová podstrana

O škole

Profil školy

Na stránke sa pracuje

 

Gymnázium ako súčasť Spojenej školy sv. Jána Bosca
Dve zložky spojenej školy – základná škola a gymnázium - oslavovali v roku 2011 dvadsaťročnicu svojho fungovania ako katolíckej školy, ktorá ponúka priestor pre tie rodiny, ktoré chcú, aby vzdelávanie nebolo oddeľované od výchovy a aby vedomosti boli spájané s formovaním osobnosti ich dieťaťa. Aj preto je súčasným mottom školy „Múdrosť – Mravnosť - Láska“.

 

   Smerovanie školy
Gymnázium sv. Jána Bosca v Novej Dubnici hľadá cesty, ako „zreálniť“ odovzdávanie poznatkov svojim študentom, a preto sa napríklad v prvom ročníku  študenti venujú "Rétorike a tvorbe projektov" alebo v rámci štátom predpísaného predmetu výchovy umením využívajú metódu CLIL. Je to forma učenia, pri ktorom sa používa cudzí jazyka (angličtina) mimo bežného predmetu anglický jazyk, pričom sa nejedná o bilingválne štúdium. Gymnázium v Novej Dubnici dosahuje doposiaľ veľmi kvalitné výsledky v umiestňovaní študentov na vysoké školy. Významný podiel majú v tomto smere medicínske odbory, ako aj právo ale aj prírodovedné zamerania.

 

Dve formy štúdia: 8-ročné a 4-ročné

Osemročné všeobecnovzdelávacie gymnaziálne štúdium je doplnené aj paralelným štvorročným štúdiom pre záujemcov z radov deviatakov.

Každá z foriem má svoje výhody aj nevýhody a je na zvážení rodičov, pre ktorú z nich a v ktorej etape života dieťaťa sa pre štúdium na gymnáziu rozhodnú.

Výhody 8-ročného štúdia:

- z vyjadrení študentov, ktorí toto štúdium už absolvovali je jedným z najôležitejších prínosov budovanie vzťahov, ktoré sa počas spoločného prežívnia ôsmich rokov

 

Na stránke sa pracuje
inclusum est in saliare carmen, et sacrosanctus in perpetum ut essem et, quoad viverem, tribunicia potestas mihi esset, per legem sanctum est. Pontifex maximus ne fierem in vivi conlegae mei locum, populo id sacerdotium deferente mihi quod pater meus habuerat, recusavi.

 

Na stránke sa pracuje
post annos, eo mortuo qui civilis motus occasione occupaverat, cuncta ex Italia ad comitia mea confluente multitudine, quanta Romae nunquam fertur ante id tempus fuisse, recepi, P. Sulpicio C. Valgio consulibus.

Kým nezažiješ, nepochopíš!

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Bosca ako org. zl. Spojenej školy sv. Jána Bosca
    Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica
  • +421 42 4432383
    +421 42 2028923

Novinky