Navigácia II

 • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018

  Zaciatok skolskeho rokaSlávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční v pondelok 04. septembra 2017 celoškolskou Sv. omšou "Veni Sancte"  vo farskom kostole sv. Jozefa Robotníka v Novej Dubnici. Začiatok liturgického slávenie je o 09:00 hod. Študenti tried 1. AG & 1. ATL sa zhromaždia v budove školy o 08:30 hod. odkiaľ sa spolu s TU - Mgr. Gabrižovou a Ing. Winklerovou presunú do kostola. Ostatní žiaci a študenti sa stretnú s TU priamo pred kostolom o 08:45. Po skončení sv. omše sa prvý školský deň končí.

  Vyučovanie začína od 05.09.2017 od 07:55, pre všetkých žiakov školy. V tento deň budú mať žiaci predmet BOS - Buďme opäť spolu - s TU. Od tohto dňa bude v prevádzke aj školská jedáleň.

  Vyučovanie podľa platného rozvrhu začína od stredy 06.09.2017.

  Všetkým žiakom, študentom a pedagógom prajeme požehnaný školský rok 2017/2018!

 • ZVONENIE V ŠK. ROKU 2017/2018

  Zvonenie 2016_2017

  Hodina Trvanie Prestávka
  0. 07:05 - 07:50 5 min.
  1. 07:55 - 08:40 5 min.
  2. 08:45 - 09:30 10 min.
  3. 09:40 - 10:25  
  Prestávka 10:25 - 10:40  
  4. 10:40 - 11:25 5 min.
  5. 11:30 - 12:15 5 min.
  6. 12:20 - 13:05  
  Prestávka 13:05 - 13:35 30 min.
  7. 13:35 - 14:20 5 min.
  8. 14:25 - 15:10 5 min.
  9. 15:15 - 16:00  
 • KONZULTAČNÝ DEŇ PRE RODIČOV

  OznamTriedne rodicovske stretnutiaujeme rodičom žiakov školy, že utorok - 10.10.2017 - v čase od 14:00 do 15:30 sa uskutočnia Konzultačný deň pre rodičov - pedagogické konzultácie.

  Veríme, že tak pomôžeme včas riešiť aktuálne otázky ohľadom výchovno - vzdelávacieho procesu v prospech našich žiakov. Triedne rodičovské združenia, pedagogické poradne sa budú konať každý štvrťrok, t.z: v mesiaci november 2017, január 2018 a apríl 2018. Presné dátumy vám včas oznámime.

 • ZBER PAPIERA

  Zber papieraZber papiera sa uskutoční v termíne od 03. - 05. októbra 2017; (utorok, streda, štvrtok), v čase od 14:30 – 17:00 hod.

  Ďakujeme!

 • SALEZIÁNSKY TUTORING

  Saleziansky tutoringDon Marek MICHALENKO SDB, duchovný správca školy oznamuje všetkým žiakom gymnázia, že aj v školskom roku 2017/2018 bude pokračovať v saleziánskom duchovnom tutoringu. Spravidla každú stredu a piatok počas 3. - 4. vyuč. hodiny v kabinete výchovného poradenstva môžu žiaci navštíviť duchovného správcu školy. V tomto čase je možné viesť individuálne duchovné rozhovory, duchovné sprevádzanie, poradenstvo v oblasti duchovného života. Bude tiež možné pristúpiť ku sviatosti zmierenia. Po dohode je možné aj stretnutie v inom termíne.

 • PRVOPIATKOVÁ SV. OMŠA

  Prvopiatkova Sv omsaAj tento prvý piatok v mesiaci október - 06.10.2017 - srdečne pozývame na Prvopiatkovú sv. omšu, ktorá sa uskutoční o tradičnom čase - 07:20 hod. - na tradičnom mieste - Školská kaplnka. Srdečne ste všetci prizvaní!  

  Dvanáste prisľúbenie - tzv. "Veľké prisľúbenie" dané Margite Márii Alacoque. Vzťahuje sa na konanie si deviatich prvých piatkov, pričom každý prvý piatok akoby bol malým sviatkom Ježišovho Srdca. Podmienky, ktoré sa výslovne žiadajú pre uskutočnenie veľkého prisľúbenia, sú: deväť prijímaní v deväť prvých piatkov v mesiaci, ktoré musia byť neprerušené. Počet deväť nie je nijakou mágiou, ale umožňuje, aby sa niekto naučil verne pristupovať k sv. prijímaniu počas dlhšieho obdobia a takto sa stal lepšie disponovaným prijať väčšie milosti a duchovné dary. Najlepšou zárukou sú tu Ježišove slová: „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň...Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“ (Jn 6, 54; 58). Preto sa úcta k Ježišovmu Srdcu spája s Eucharistiou, adoráciami, návštevami svätostánku, a najmä s tzv. zmierujúcim prijímaním v prvý piatok v mesiaci. Margita-Mária Alacoque zhrňuje milosť zjavenia v jednom z jej listov nasledovne: „Toto Božské Srdce je nevysychajúcim prameňom, z ktorého neustále vytekajú tri prúdy: 1je to prúd milosrdenstva pre hriešnikov, ktrorým prináša ducha pokánia a ľútosti; 2je prúdom kresťanskej lásky, ktorá prichádza na pomoc všetkým núdznym a osobitne tým, ktorí smerujú ku kresťanskej dokonalosti. Vďaka tejto pomoci prekonajú prekážky; 3prúd  prináša lásku a svetlo dokonalým priateľom, ktorých chce zjednotiť so sebou, aby im vlial svoju múdrosť a poznanie, takže sa úplne zasvätia poslaniu šíriť slávu Ježišovho Srdca, každý svojím spôsobom.

 • MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC

  Milion deti sa modli ruzenecSvetová katolícka nadácia Kirche in Not vyzýva k účasti na celosvetovej akcii „Milión detí sa modlí ruženec“. Na celom svete sa v stredu 18. októbra o 09:00 spojí milión detí všetkých vekových kategórií v modlitbe ruženca. Ako oznámila nemecká nadácia, tento rok bude úmyslom modlitby: „Pokoj a jednota v srdciach všetkých ľudí na svete“. Nadácia podporuje túto akciu v mnohých krajinách sveta. Iniciátori tejto akcie dôverujú výpovedi sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“ Aj gymnázium a SOŠ - technické lýceum sa zapajájú do tejto aktivity. Tento rok prostredníctvom školského rozhlasu.

 • IMATRIKULÁCIE´17

  Imatrikulacie 2017Dňa 05.10.2017 (štvrtok) sa v priestoroch Saleziánskeho oratória uskutočnia tradičné imatrikulácie žiakov 1. AG & 1. ATL. So slávnostným imatrikulačným programom začíname o 10:00 hod. Žiaci školy - org. zl. Gymnázium a org. zl. SOŠ - technické lýceum sa v sprievode triednych učiteľov presunú do oratória po skončení 2. vyuč. hod. Imatrikulácie 2017 budú ukončené o 13:00. Program imatrikulačného aktu a priestory pripravujú žiaci tried Septima & 3. AG a 3. ATL. Upratovanie po skončení imatrikalúcii triedy Sexta & 2. AG & 2. ATL.

 • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

  Europsky den jazykovDňa 26.09.2017 prebehne vo všetkých krajinách EÚ European Day of Languages (Európsky deň jazykov). Aj naša škola sa zapája do tejto aktivity medzitriednou súťažou.

  Podmienky súťaže:

  1. Zapojiť sa musí každá trieda výzdobou triedy, prípadne študentov, krátkou prezentáciou jednej z európskych krajín, ľudí, kultúry, zvykov, tradícií, daného jazyka a zaujímavostí.

  2. Prezentácia by mala byť ústna (doplnená môže byť aj elektronickou prezentáciou), jej celková dĺžka by však nemala presiahnúť 5 - 7 minút.

  3. Prezentovať sa bude pred 3-člennou porotou, ktorá vás navštívi priamo v triedach 26.09.2017.

 • BIELA PASTELKA ´17

  Biela pastelkaDňa 22. 09. 2017 prebehla celoslovenská verejná zbierka pre ľudí so zrakovým postihnutím pod názvom Biela pastelka, ktorú organizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Do tejto dobrovoľníckej aktivity sa zapojili aj žiačky našej školy Nela Kováčová (Sexta), Linda Malková (Sexta), Gabriela Fuleková (Kvarta) a František Kula (Kvarta). Dobrovoľníkom z našej školy sa počas hlavného zbierkového dňa podarilo vyzberať 254,79,-€.

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska aj touto cestou ďakuje vyššie uvedeným žiakom školy.

 • A3D - AKČNÉ TROJDNIE

  Akcne trojdnieSpojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici v spolupráci so saleziánmi don Bosca a s podporou rodičovského spoločenstva pri škole organizuje 4. ročník aktivity pod názvom Akčné trojdnie. Pobyt je spravidla určený pre žiakov prichádzajúcich ročníkov (1. AG, Kvinta, 1. ATL), nakoľko sa jedná o adaptačný pobyt spojený s budovaním treidneho spoločenstva. Jesenný turnus sa uskutoční v dňoch 20.09. - 22.09.2017 v Pastoračnom centre Jonatán v Pruskom. Akčné trojdnie je duchovno - formačnou, relaxačnou a oddychovou aktivitou. Tematicky je pobyt zameraný: 1. deň - "Ja"; 2. deň - "Ja a Boh"; 3. deň - "Ja a iní" (budovanie spoločenstva).

 • KURZ OCHRANY ČLOVEKA A PRÍRODY

  Mountain ViewDňa 14.09.2017 sa uskutoční Kurz ochrany človeka a prírody pre žiakov tried: Sekunda - Sexta & 1. ATL - 2. ATL & 1. AG - 2. AG. Triedy Septima, Oktáva, 3. AG, 4. AG, 3. ATL a 4. ATL sa učia podľa modifikovaného rozvrhu hodín. Jednotlivé stanoviská budú situované v priestoroch spojenej školy. Harmonogram zabezpečujú TU.

  Stanoviská:

  1. Ochrana pred požiarmi - profesionálni hasiči z Dubnice nad Váhom

  2. Bezpečnosť na cestách - Diaľničná polícia TN

  3. Internetová bezpečnosť - preventisti PZ SR

  4. Zásady prvej pomoci - RZP TN

  5. DiscGolf - prezentácia - vicemajster Európy v tomto športe

  6. LT - len tanec - vystúpenie v telocvični

 • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

  Vedúca školskej jedálne oznamuje že strava pre žiakov základnej školy a gymnázia sa bude vydávať od utorka 5.septembra 2017.

  Pre žiakov materskej školy sa strava podáva od pondelka 4. septembra 2017.

  Strava bude vydaná iba stravníkom, ktorí uhradili mesačnú platbu /viď. odkaz v menu na  školskú jedáleň/.

  Pre ostatných stravníkov (mimoškolskí) sa strava podáva od pondelka 4. septembra 2017.

 • BLÁZNIVÝ TÝŽDEŇ

  Blaznivy tyzdenAko každoročne, aj tento rok sme si pripravili už tradičnú aprílovú aktivitu - BLÁZNIVÝ TÝŽDEŇ 2017. Tematické zameranie bude v tomto školskom roku nasledovné:

   PONDELOK – DEŇ ELEGANCIE

  Elegancia je jediná krása, ktorá nikdy nezmizne.“ - Audrey Hepburn

   UTOROK – HODINY NAOPAK

  určite ste chceli, ba dokonca ste aj skúšali učiť alebo koordinovať priebeh vyučovacej hodiny, nie je to ľahké, no dnešný deň si to môžete vyskúšať naozaj s plným právom (skúste osloviť vyučujúcich, či by ste nemohli odučiť hodinu vy miesto nich. Skúste to spraviť po svojom, buďte vynaliezaví a kreatívni. Istotne by si radi oddýchli :)

  STREDA – DEŇ SEBAVYJADRENIA

  Štýl je spôsob, ako povedať, kto ste, bez toho aby ste museli hovoriť.“  Rachel Zoe

  „Pre mňa je obliekanie forma sebavyjadrenia – existujú isté nápovedy o tom, kto ste, v tom, čo si obliekate.“ Marc Jacobs

  V TENTO DEŇ SA FOTIA TRIEDY – je na vás ako k tomu pristúpite… môžete to dať najavo napr. oblečením, nejakým predmetom, básňou….hlavne kreativitou. Vyjadrite sa!

  ŠTVRTOK – ŠPORTOVÝ DEŇ – príďte v športovom, aktivity pre vás nachystáme my.

  PIATOK – TRADIČNE VO FARBÁCH ŠKOLY. (žlto-červeno- čierna)

   

  KREATIVITE SA MEDZE NEKLADÚ...

  NEJDE O SÚŤAŽENIE A OCENENIE…

  IDE HLAVNE O ATMOSFÉRU SME JEDEN (BLAZNIVÝ) TÍM

 • EXALLIEVSKE ŠTIPENDIUM

  Exallievske stipendiumNaša škola pripravuje pre budúcich študentov gymnázia a SOŠ možnosť získať štipendium na študijný pobyt v zahraničí – v anglicky hovoriacich školách. Škola uhradí vybranému študentovi náklady spojené so štúdiom a pobytom na zahraničnej škole obdobného typu po dobu jedného roka. Po návrate môže náš študent plynulo pokračovať v ďalšom ročníku našej školy. O štipendium sa môžu uchádzať študenti kvinty osemročného gymnaziálneho štúdia a starší a študenti druhého ročníka štvorročného štúdia a starší ostatných odborov na našej strednej škole. Výberová komisia bude posudzovať dosiahnuté študijné výsledky uchádzačov a hodnotiť ich osobnostné schopnosti.

  Finančné prostriedky na štipendium budú poskytnuté zo súkromných financií niekdajších študentov našej školy - exallievov. Na štipendium nie je právny nárok a nie je možné ho v prípade priznania vymeniť za finančné prostriedky.Naša škola pripravuje pre budúcich študentov gymnázia a SOŠ možnosť získať štipendium na študijný pobyt v zahraničí – v anglicky hovoriacich školách. Škola uhradí vybranému študentovi náklady spojené so štúdiom a pobytom na zahraničnej škole obdobného typu po dobu jedného roka. Po návrate môže náš študent plynulo pokračovať v ďalšom ročníku našej školy. O štipendium sa môžu uchádzať študenti kvinty osemročného gymnaziálneho štúdia a starší a študenti druhého ročníka štvorročného štúdia a starší ostatných odborov na našej strednej škole. Výberová komisia bude posudzovať dosiahnuté študijné výsledky uchádzačov a hodnotiť ich osobnostné schopnosti.

  Finančné prostriedky na štipendium budú poskytnuté zo súkromných financií niekdajších študentov našej školy - exallievov. Na štipendium nie je právny nárok a nie je možné ho v prípade priznania vymeniť za finančné prostriedky.

  Exalliev je ten, kto aspoň rok navštevoval saleziánske dielo a má viac ako osemnásť rokov. Saleziánski odchovanci teda pochádzajú zo stredných škôl so saleziánskym duchovným vedením a zo saleziánskych stredísk. Exalliev je ten, kto aspoň rok navštevoval saleziánske dielo a má viac ako osemnásť rokov. Saleziánski odchovanci teda pochádzajú zo stredných škôl so saleziánskym duchovným vedením a zo saleziánskych stredísk.

 • V INTEGRÁCII MYŠLIENOK SÚ NAŠI MATURANTU VÝRAZNE LEPŠÍ

  Citatelska gramotnostPodľa dnešnej správy od štátnej školskej inšpekcie zameranej na čitateľskú gramotnosť žiakov končiacich ročníkov gymnázií, dosiahli študenti nášho Gymnázia sv. Jána Bosca v Novej Dubnici lepšie výsledky ako je krajský aj celoslovenský priemer najmä v oblasti integrácie a interpretácie myšlienok a taktiež vo vyhľadávaní implicitných informácií. Tieto výsledky nás utvrdzujú v tom, že naši pedagógovia kvalitne pripravujú našich študentov a to práve v zmysle nášho smerovania, ktoré chce vychovávať mladých ľudí, ktorí majú nie len vedomosti, ale vedia ich povýšiť aj na „múdrosť“. Výsledok 72,22% pri integrácii a interpretácii myšlienok v porovnaní s celoslovenským priemerom 60,99% je pozitívnym hodnotením prístupu našich pedagógov k práci so žiakmi ako osobnosťami a s preberaným učivom nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj na všetkých ostatných vyučovacích hodinách. 
  Maturantov nech tieto výsledky povzbudia a prajeme im, aby tieto zručnosti náležite zužitkovali pri ústnej časti maturitných skúšok. Vyučujúcim našej školy nech sú tieto výsledky vyjadrením vďaky za ich doterajšiu prácu.

 • Cesta do Bruselu - Europarlament

 • Školská inšpekcia: V integrácii myšlienok sú maturanti tejto školy výrazne lepší

  15. 3. 2017

 • Naša lyžovačka ;)

Kým nezažiješ, nepochopíš!

Kontakt

 • Gymnázium sv. Jána Bosca ako org. zl. Spojenej školy sv. Jána Bosca
  Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica
 • +421 42 4432383
  +421 42 2028923

Novinky